Pfam domain
Pfam family: Pescadillo_N (PF06732.10)
Uniprot AC: P53261
RecName: Pescadillo homolog
Begin-End: 13-267
Organism: Saccharomyces cerevisiae
Interaction Mode:   

Sequence:
RNFITRSQAVRKLQVSLADFRRLCIFKGIYPREPRNKKKANKGSTAPTTFYYAKDIQYLM
HEPVLAKFREHKTFARKLTRALGRGEVSSAKRLEENRDSYTLDHIIKERYPSFPDAIRDI
DDALNMLFLFSNLPSTNQVSSKIINDAQKICNQWLAYVAKERLVRKVFVSIKGVYYQANI
KGEEVRWLVPFKFPENIPSDVDFRIMLTFLEFYSTLLHFVLYKLYTDSGLIYPPKLDLKK
DKIISGLSSYILESR
Structures of the domain P53261 13-267
Export table
PDB ID Exp. data Chain Begin-End Interaction mode
6em4 X-ray 4.1 n 2-352 None
6em3 X-ray 3.2 n 15-352 None


© NPIDB team 2003 - 2019

text